Algemene voorwaarden

Pakpaal is een label, product en dienst van Q-netics B.V. Op Pakpaal zijn dan ook de algemene voorwaarden van Q-netics van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Algemene Voorwaarden Q-netics BV Sliedrecht

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Q-netics.
1.2 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Q-netics verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Q-netics schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 De toepasselijkheid van in de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze expliciet en schriftelijk door Q-netics zijn aanvaard.
1.4 Indien er tegenstrijdigheid ontstaat tussen de onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen van Q-netics zijn vrijblijvend. Q-netics kan zijn aanbiedingen steeds herroepen zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij Q-netics bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
2.2 Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van Q-netics dan is het aanbod vervallen indien de wederpartij na
verloop twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Q-netics daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
2.3 Een door Q-netics gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij Qnetics uitdrukkelijk laat weten dat dat niet het geval is.
2.4 Q-netics kan niet worden gebonden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen van personen die haar -al dan niet- onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de uitlatingen door wel daartoe bevoegde personen zijdens Q-netics alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
2.5 Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daarvan hoeft te beantwoorden.
2.6 Overeenkomsten komen ondermeer tot stand doordat een opdrachtgever de aanbieding van Q-netics ongewijzigd ondertekend aan Q-netics retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door Q-netics bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3. PRIJZEN
3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden er op het moment van levering door Q-netics gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.
3.3 Alle leveranties vinden plaats tegen overeengekomen prijzen, met dien verstande dat indien na het sluiten van de overeenkomst materialen, grondstoffen, verpakkingen,
halffabricaten, lonen, premies van welke aard ook, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of andere factoren, die de prijs van goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Q-netics gerechtigd is haar prijzen in de overeenkomst aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassingen een verhoging van meer dan 10% betreft.

4. BETALING
4.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Q-netics aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Q-netics aangegeven. Q-netics is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is als dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag wordt in dat geval berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot een de dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.
4.3 Q-netics heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Q-netics verschuldigde.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op.
4.6 Indien de wederpartij in gebreke blijft of in verzuim is met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

5. LEVERING EN RISICO
5.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien Q-netics afhankelijk is van nadere door de wederpartij te verstrekken gegevens
begint de levertijd te lopen nadat Q-netics die gegevens volledig heeft ontvangen.
5.2 Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar
verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht de overschrijding van de levertijd Q-netics tot vergoeding van de schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
5.3 Indien niet franco is verkocht is het risico voor de goederen tijdens het vervoer voor rekening van de wederpartij vanaf het moment dat de goederen het bedrijf/magazijn van Q-netics hebben verlaten.
5.4 Indien goederen wel franco zijn verkocht is het risico voor de goederen voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van aflevering. Onder aflevering wordt
verstaan: het in de macht van de wederpartij brengen van de betreffende goederen. De goederen zijn ook voor rekening en risico van de wederpartij vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee aan de aflevering moet worden meegewerkt. De wederpartij is in verzuim indien de goederen niet na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering worden afgenomen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij zijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht het
geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Q-netics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Q-netics is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
6.2 Indien Q-netics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Q-netics beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Het bedrag ter zake van schadevergoeding zal in elk geval nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor de door Q-netics afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk aanspraak geeft op een uitkering.
6.3 Q-netics is uitsluitend aansprakelijk voor direct schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

7. VRIJWARING
7.1 De wederpartij vrijwaart Q-netics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Q-netics toerekenbaar is.
2
7.2 Indien Q-netics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken dan is de wederpartij gehouden Q-netics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen adequate maatregelen, dan is Q-netics, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Q-netics en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de wederpartij.

8. ONTWERPEN, TEKENINGEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 De door Q-netics vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven haar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in één en ander ligt besloten althans ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethode,
producten e.d. blijft exclusief voorbehouden aan Q-netics ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De wederpartij staat ervoor in dat bedoelde informatie,
behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Q-netics worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
8.2 Q-netics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die aan haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Q-netics heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Q-netics in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Q-netics tot dat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Q-netics gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Q-netics veilig te stellen. Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.3 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering dient op eerste verzoek aan Q-netics ter inzage te worden gegeven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering
is Q-netics gerechtigd tot deze uitkering
9.4 Voor het geval Q-netics haar in dit artikel aangeduid eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Q-netics en de door Q-netics aan te wijzen hulppersonen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Q-netics zich bevinden en die
zaken terug te nemen.

10. GARANTIE
10.1 De door Q-netics te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik ervan geschikt is voor het gebruik aldaar en of de zaken voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Q-netics kan in dat geval andere garanties en voorwaarden stellen ter zake van te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar na levering tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
10.3 Indien de door Q-netics verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt tenzij anders wordt overeengekomen.
10.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door wederpartij en/of door derden, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Q-netics, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen
hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
10.5 De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Q-netics geen invloed op kan
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen etc.). De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd.
10.6 Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
10.7 Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Q-netics te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Q-netics te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te omvatten, zodat Q-netics in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Q-netics in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.8 Indien de wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
10.9 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan ingevolge deze algemene voorwaarden is bepaald dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervangen of schadeloosstelling.
10.10 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Q-netics de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour ontvangst dan wel indien retourneren redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, naar keuze van Q-netics, vervangen of
zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de
vervangen zaak aan Q-netics te retourneren en de eigendom daarover aan Q-netics te verschaffen, tenzij Q-netics anders aangeeft.
10.11 Indien vast komt te staan dat een klacht niet gegrond is dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten aan de zijde van Qnetics daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
10.12 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten aan de wederpartij in rekening gebracht.

11. OVERMACHT
11.1 In geval van overmacht is Q-netics gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schade vergoeding.
11.2 In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven.
11.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze onder ander beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of ander van buiten
komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de
aanvoer van grondstoffen of machine onderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd
ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Q-netics in redelijkheid niet mag worden verlangd.

12. TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

13. NIETIGHEID
13.1 Indien één of meer van de voorafgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechtelijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard laat dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.

Pakpaal is een label, product en dienst van Q-netics B.V. Op Pakpaal zijn dan ook de algemene voorwaarden van Q-netics van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes en aanbiedingen van, en overeenkomsten met Pakpaal.

Artikel 1 Overeenkomst
a. Alle door Pakpaal uitgebrachte offertes zijn gedurende vier weken na dagtekening daarvan geldig. Na ommekomst van deze termijn vervalt de offerte zonder nadere aankondiging.

b. Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen nadat Pakpaal een order schriftelijk heeft aanvaard.

c. Pakpaal heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de aangeboden prijs in belangrijke mate afwijkt van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Pakpaal niet gebonden.

Artikel 2 Betaling
a. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

b. Bij niet tijdige betaling verkeert de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is zij een rentepercentage van 1% per maand aan Pakpaal verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke door partijen worden gefixeerd op vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 onverminderd het recht van Pakpaal om daarnaast volledige vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 3 Levering
a. De afnemer mag het product binnen twee weken aan Pakpaal retourneren, indien het product hem niet bevalt.

b. Indien afnemer de Pakpaal retourneert, komen de verzendkosten voor zijn eigen rekening.

c. Bij retourneren dient de Pakpaal weer volledig in noppenfolie verpakt te worden, middels kabelbinders aan elkaar gekoppeld, in de originele verpakking, om transportschade te voorkomen. Indien de Pakpaal onjuist verpakt met schade retour komt behouden wij het recht een bedrag van € 150,00 in rekening te brengen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen worden door Pakpaal geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van Pakpaal totdat de afnemer volledig aan haar (betalings)verplichtingen jegens Pakpaal heeft voldaan.

Artikel 5 Reclame
a. Reclame terzake de factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk onder opgaaf van redenen bij Pakpaal te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de juistheid van de factuur te hebben aanvaard.

b. Reclame terzake geleverde goederen dient binnen veertien dagen na levering schriftelijk onder opgaaf van redenen te worden ingediend op straffe van verval van het recht op reclame.

c. Indien een gebrekkige levering heeft plaatsgevonden en de afnemer tijdig heeft gereclameerd, heeft Pakpaal de keuze van het aanbieden van een nieuwe (gelijkwaardige) levering of het restitueren van de koopprijs. In beide gevallen dient de afnemer eerdere levering aan Pakpaal terug te zenden en heeft zij geen recht op schadevergoeding

d. De afnemer heeft niet het recht betaling van de facturen van Pakpaal op te schorten vanwege een gebrekkige levering.

Artikel 6 Gebruik
Het product is getest en veilig bevonden tot een belasting van 120 kg.

Artikel 7 Instructies
a. De afnemer is verplicht de bij het product gevoegde gebruiksinstructies strikt op te volgen.

b. Indien het product verplaatst is, dient de afnemer de gebruiksinstructies opnieuw te raadplegen.

c. Indien de gebruiksinstructies ontbreken of de afnemer deze kwijt is geraakt dient de gebruiker een nieuwe set gebruiksinstructies op te vragen bij Pakpaal, dan wel deze te raadplegen op www.pakpaal.nl, alvorens het product te gebruiken.

Artikel 8 Plafond
a. Bij een massief steenachtig plafond kan de pakpaal zonder aanvullende maatregelen worden gebruikt. Bij zwakke plafonds gemaakt van gipsplaten, zachtboard, hardboard, riet met stuc etc moeten aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het toepassen van een houten bovenplaat.

b. Het product is nadrukkelijk niet geschikt bij losse plafonddelen, zwevend steengaas plafond etc.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
a. Pakpaal geeft 2 jaar garantie op het product en zijn hulpmiddelen.

b. De afnemer vrijwaart Pakpaal voor aanspraken van derden

c. Pakpaal is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

d. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet c.q. niet volledig opvolgen van de gebruikersinstructies of door het gebruik van de pakpaal bij een zwak plafond zonder de juiste aanvullende maatregelen.

e. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade bij gebruik door personen van meer dan 100 kg.

f. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade door kennelijk verkeerd gebruik in de ruimste zin.

g. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade door vallen of stoten tegen de paal e.d.
bv zoals hieronder aangegeven

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Pakpaal geleverde goederen en informatie blijven eigendom van Pakpaal.

Artikel 11 Nietigheid
Indien een van de bedingen van deze voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Geschillenregeling
a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen zullen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Breda.

Volgnummer 1

Breda 25-6-2011

Winkelwagen
Scroll naar top