PAKPAAL PRODUKTIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes en aanbiedingen van, en overeenkomsten met Pakpaal.

Artikel 1 Overeenkomst

a. Alle door Pakpaal uitgebrachte offertes zijn gedurende vier weken na dagtekening daarvan geldig. Na ommekomst van deze termijn vervalt de offerte zonder nadere aankondiging.

b. Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen nadat Pakpaal een order schriftelijk heeft aanvaard.

c. Pakpaal heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de aangeboden prijs in belangrijke mate afwijkt van de prijzen die zij normaliter aan haar klanten in rekening brengt. Aan de gemaakte vergissing is Pakpaal niet gebonden.

Artikel 2 Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

b. Bij niet tijdige betaling verkeert de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is zij een rentepercentage van 1% per maand aan Pakpaal verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, welke door partijen worden gefixeerd op vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 onverminderd het recht van Pakpaal om daarnaast volledige vergoeding van de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 3 Levering

a. De afnemer mag het product binnen twee weken aan Pakpaal retourneren, indien het product hem niet bevalt.

b. Indien afnemer de Pakpaal retourneert, komen de verzendkosten voor zijn eigen rekening.

c. Bij retourneren dient de Pakpaal weer volledig in noppenfolie verpakt te worden, middels kabelbinders aan elkaar gekoppeld, in de originele verpakking, om transportschade te voorkomen. Indien de Pakpaal onjuist verpakt met schade retour komt behouden wij het recht een bedrag van  € 150,00 in rekening te brengen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen worden door Pakpaal geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van Pakpaal totdat de afnemer volledig aan haar (betalings)verplichtingen jegens Pakpaal heeft voldaan.

Artikel 5 Reclame

a. Reclame terzake de factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk onder opgaaf van redenen bij Pakpaal te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de juistheid van de factuur te hebben aanvaard.

b. Reclame terzake geleverde goederen dient binnen veertien dagen na levering schriftelijk onder opgaaf van redenen te worden ingediend op straffe van verval van het recht op reclame.

c. Indien een gebrekkige levering heeft plaatsgevonden en de afnemer tijdig heeft gereclameerd, heeft Pakpaal de keuze van het aanbieden van een nieuwe (gelijkwaardige) levering of het restitueren van de koopprijs. In beide gevallen dient de afnemer eerdere levering aan Pakpaal terug te zenden en heeft zij geen recht op schadevergoeding

d. De afnemer heeft niet het recht betaling van de facturen van Pakpaal op te schorten vanwege een gebrekkige levering.

Artikel 6 Gebruik

Het product is getest en veilig bevonden tot een belasting van 120 kg.

Artikel 7 Instructies

a. De afnemer is verplicht de bij het product gevoegde gebruiksinstructies strikt op te volgen.

b. Indien het product verplaatst is, dient de afnemer de gebruiksinstructies opnieuw te raadplegen.

c. Indien de gebruiksinstructies ontbreken of de afnemer deze kwijt is geraakt dient de gebruiker een nieuwe set gebruiksinstructies op te vragen bij Pakpaal, dan wel deze te raadplegen op www.pakpaal.nl, alvorens het product te gebruiken.

Artikel 8 Plafond

a. Bij een massief steenachtig plafond kan de pakpaal zonder aanvullende maatregelen worden gebruikt. Bij zwakke plafonds gemaakt van gipsplaten, zachtboard, hardboard, riet met stuc etc moeten aanvullende maatregelen worden getroffen zoals het toepassen van een houten bovenplaat.

b. Het product is nadrukkelijk niet geschikt bij losse plafonddelen, zwevend steengaas plafond etc.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. Pakpaal geeft 2 jaar garantie op het product en zijn hulpmiddelen.

b. De afnemer vrijwaart Pakpaal voor aanspraken van derden

c. Pakpaal is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

d. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet c.q. niet volledig opvolgen van de gebruikersinstructies of door het gebruik van de pakpaal bij een zwak plafond zonder de juiste aanvullende maatregelen.

e. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade bij gebruik door personen van meer dan 100 kg.

f. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade door kennelijk verkeerd gebruik in de ruimste zin.

g. Pakpaal is niet aansprakelijk voor schade door vallen of stoten tegen de paal e.d.
bv zoals hieronder aangegeven

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Pakpaal geleverde goederen en informatie blijven eigendom van Pakpaal.

Artikel 11 Nietigheid

Indien een van de bedingen van deze voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Geschillenregeling

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen zullen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Breda.

Volgnummer 1

Breda 25-6-2011